Konkurs na FB – „Wiosenne porządki w rytmie rumby”

 

KONKURS  „Wiosenne porządki w rytmie rumby”

1
REGULAMIN KONKURSU „Wiosenne porządki w rytmie rumby” (dalej: „Konkurs”)
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
STAR CENTER Iwona Górna z siedzibą w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Stępniaka 11/22,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej, NIP: 9222172344, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator przeprowadza Konkurs
na zlecenie Galeria Corso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472931, NIP
5252561775, REGON 146827887.
2. Prace konkursowe należy umieszczać w formie komentarza pod konkursowym wpisem na
profilu facebookowym Galerii Corso https://www.facebook.com/GaleriaCorso/. Termin
przesyłania zgłoszeń to 01-06.04.2022, rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów
odbędzie się 07.04.2022. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do osobistego odebrania
nagrody głównej do dnia 14.04.2024 w Biurze Dyrekcji Galerii Corso w Świnoujściu, ul.
Dąbrowskiego 5, czynnym w godzinach 9:00-16:00. Każdy Laureat nagrody dodatkowej
zobowiązany jest do osobistego odebrania nagrody dodatkowej do dnia 08.04.2024, do
godziny 20:00 w Recepcji Kina w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 5.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz grupy spółek
powiązanych z Galeria Corso Sp. z o.o., a także właściciele, przedstawiciele i pracownicy punktów
handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii Corso oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy
ochrony, serwisu sprzątającego, a także firmy technicznej Galerii Corso. Za pracowników uważa
się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów
wymienionych powyżej, niezależnie od podstawy, na jakiej ta praca jest wykonywana.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej.
Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie (dalej: „Uczestnicy”).
2. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie w formie komentarza (krótka forma pisemna)
odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego właśnie Ty powinieneś/aś wygrać robot
odkurzający?” Komentarz należy zamieścić pod postem konkursowym na portalu Facebook
Galerii Corso https://www.facebook.com/GaleriaCorso/ w okresie od 01.04.2022 do godziny
23:59 w dniu 06.04.2022.
3. Komentarz, o którym mowa powyżej nie może zawierać elementów wulgarnych, obraźliwych
lub sprzecznych z prawem, nie może zawierać elementów reklamowych, dotyczących
jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Galerii Corso, nie
może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich
lub praw własności przemysłowej.
4. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie (nieprawidłowe), jak i nie
związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane przed lub po terminie,
o którym mowa powyżej, nie będą brane pod uwagę w Konkursie, w szczególności za
niespełniające wymogów uważa się zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone,
zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu
uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji
2
umieszczonych na nich danych oraz zawierające treści o charakterze wskazanym w ust. 3
powyżej – są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
5. Każdy użytkownik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
koniecznych do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców – szczegóły stanowi
paragraf nr 6.
6. Uczestnik, zamieszczając komentarz wyraża zgodę na jego publikację na stronie internetowej
Galerii Corso www.galeriacorso.pl, na profilu na Facebooku
https://www.facebook.com/GaleriaCorso/ oraz na plakatach reklamowych Galerii Corso i
jednocześnie oświadcza, że treść jego komentarza jest jego autorstwa.
7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z
prawdą oświadczeń określonych niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się zwolnić
Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności w przypadku
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi
z naruszenia przysługujących im praw.
8. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu maksymalnie trzy zgłoszenia Konkursowe,
czyli zamieścić maksymalnie trzy komentarze. W przypadku zamieszczenia większej ilości
komentarzy, będą brane pod uwagę tylko pierwsze trzy według czasu ich publikacji.
9. Uczestnik może zostać laureatem tylko jednej nagrody.
10. Jury wybierze najciekawsze, najbardziej kreatywne komentarze.
11. Jury wyłoni spośród Uczestników jednego zwycięzcę nagrody głównej i dwóch zwycięzców
nagród dodatkowych na podstawie wspólnych obrad mających na celu wybranie trzech
najbardziej kreatywnych i oryginalnych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Wszyscy Uczestnicy będący laureatami Konkursu będą powiadomieni o zwycięstwie za pomocą
wiadomości na komunikatorze Messenger. Uprasza się Uczestników o włączenie opcji
wysyłania wiadomości w Messengerze. W przypadku niemożności skontaktowania się z
Uczestnikiem, z powodu nieaktywnej opcji wysyłania wiadomości w Messengerze, nagroda
przejdzie na kolejnego Uczestnika. Laureaci zostaną pouczeni o konieczności osobistego
odbioru nagrody w Galerii Corso w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 5, w godzinach 9:00-16:00.
6. Uczestnik, który otrzyma informację o wygranej/nagrodzie oraz spełnia warunki określone
w Regulaminie, w celu umożliwienia realizacji nagrody powinien w terminie do dnia 7.04.2022,
do godziny 23:59. przesłać w wiadomości prywatnej na Facebooku następujące dane – w celu
identyfikacji Uczestnika przy odbiorze nagród:
• imię, nazwisko
• numer telefonu
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
8. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika do wyznaczonej daty w ust. 2 lub w przypadku
niemożności odbioru w wyznaczonym terminie w § 11 ust.2, nagroda przechodzi na kolejnego
Uczestnika, z którym Organizator skontaktuje się zgodnie z zapisami w ust. 5.
9. W przypadku nieodebrania nagrody przez nowo wyłonionego laureata nagroda zostanie
zwrócona z fundatorowi nagród.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału
w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął
podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu Facebook Galerii Corso
https://www.facebook.com/GaleriaCorso/w dniu 07.04.2022.
3
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą główną jest iRobot Roomba 697 Robot odkurzający z dostępem Wi-Fi o wartości
999zł brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 111 zł przeznaczoną na zapłatę
w imieniu Uczestnika należnego od nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych
zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej:
„Podatek od wygranej”). Nagroda nie może zostać zbyta ani wymieniona na gotówkę.
Warunkiem otrzymania nagrody, o której mowa w niniejszym punkcie, jest wyrażenie zgody
na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika.
2. Nagrodami dodatkowymi są dwa podwójne bilety na maraton filmowy do kina Helios
znajdującego się w Galerii Corso, o wartości 69,80 brutto każdy wraz z dodatkową kwotą
pieniężną w wysokości 8 zł przeznaczoną na zapłatę w imieniu Uczestnika należnego od
nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: „Podatek od wygranej”). Nagroda nie może
zostać zbyta ani wymieniona na gotówkę. Warunkiem otrzymania nagrody, o której mowa w
niniejszym punkcie, jest wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika.
3. Podatki od wygranych odprowadzi Organizator.
4. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
5. Organizator ani Galeria Corso Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność
wygranej przez laureata nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za
wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji
(producent, dystrybutor, sprzedawca).
6. Otrzymanie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności
danych Uczestnika, prawidłowości podanych danych osobowych oraz stwierdzeniu braku
przesłanek wyłączających od udziału w Konkursie.
§ 4
ODBIÓR NAGRODY
Każdy Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody, zobowiązany jest przed odbiorem
nagrody:
a) podpisać potwierdzenie odbioru nagrody zawierające oświadczenie, że spełnia wszystkie
warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym że nie jest osobą, o której mowa w § 1 ust. 3 i 4
Regulaminu;
b) przy odbiorze nagrody Uczestnik składa podpis na liście wydanych nagród, która stanowi
dowód przekazania nagrody oraz podpisuje protokół przekazania nagród, gdzie podaje
swoje dane osobowe niezbędne do dokonania następnie czynności prawnych związanych
z odprowadzeniem Podatku od Wygranych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL
lub NIP.
c) warunkiem otrzymania Nagrody jest wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie
swojego wizerunku. Uczestnik zobowiąże się w szczególności udzielić bez prawa do
wynagrodzenia, bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku, wszelkich
niezbędnych zezwoleń na wykorzystanie jego utrwalonego wizerunku w celach
reklamowych Galerii. Wizerunek będzie utrwalany w trakcie przeprowadzania Konkursu,
jak i wręczania nagrody. Wizerunek zostanie wykorzystany na stronie internetowej Galerii,
oficjalnym profilu Galerii i Organizatora na Facebooku, w newsletterze Galerii, w prasie i
telewizji.
4
d) Nagrody wymienione w § 3 zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze
zmianami), stąd Organizator potrąci dodatkowe kwoty pieniężne z nagród na pokrycie
zryczałtowanego Podatku od wygranej.
§5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na
adres: Star Center Iwona Górna, ul. Stępniaka 11/22, 64-000 Kościan, po jego zakończeniu,
jednakże nie później niż do 21.04.2022 r. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego reklamację jak
również dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i oczekiwany sposób jej załatwienia
przez Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez
Organizatora.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
§6
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Iwona Górna prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą STAR CENTER Iwona Górna ul. Stępniaka 11/22, 64-000
Kościan.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu, ich
wizerunku oraz ich prac na stronie Galerii Corso, mediach społecznościowych i działaniach
marketingowych.
4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane
fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem
nagród.
5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację
dokumentów oraz odprowadzenie Podatku od Wygranej.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż 5 lat od dnia wręczenia nagród
w Konkursie, co związane jest z możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
(a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
(b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
(c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
(d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
(Administratorowi) zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
5
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób
wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu
w całości.
2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na profilu facebookowym Galerii Corso
https://www.facebook.com/GaleriaCorso/ w przeznaczonym do tego wpisie, oraz na
stronie internetowej Galerii Corso www.galeriaCorso.pl.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
6. Nie zastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z konkursu.