KWIATY ZA PARAGONY

Data: 18-19 marca

W dniach 18 – 19 marca  2022 zrób zakupy* za min 100 zł i odbierz upominek na stoisku czynnym w godz. 14:00 -18:00

*z udziału w akcji wykluczone są zakupy: zakładów totalizatora sportowego, leków, wyrobów tytoniowych, dokonane bonami zakupowymi, alkoholi, wymiany pieniędzy w kantorze.

………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: 18-19 März

Vom 18. bis zum 19. März wird jeder Einkauf* im Wert von mindestens 100 PLN mit einem Geschenk belohnt, das Sie an unserem Aktionsstand erhalten, der von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet ist.

*Ausgenommen von der Aktion sind folgende Arti

kel: Sportwetten, Medikamente, Tabakwaren, Einkaufsgutscheine, Alkohol, Geldwechsel in einer Wechselstube.

 

 

   1. Organizator i czas trwania Akcji.
    • Organizatorem Akcji organizowanej pod nazwą „Kwiaty za paragony„, zwanej dalej „Akcją” jest Iwona Górna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Star Center Iwona Górna, ul. Stępniaka 11/22, 64-000 Kościan, NIP 922-217-23-44, REGON 951088553, zwana dalej „Organizatorem„.
    • Akcja trwa w dniach 18-19.03.2022r., w godzinach otwarcia Galerii (Okres ten zwany jest dalej „Czasem trwania Akcji”). W czasie trwania Akcji trwać będzie sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Akcji. Przeprowadzenie Akcji, jak i wydanie nagród nastąpi w dniach 18-19.03.2022r. w godzinach 14:00-18:00. W przypadku wprowadzenia przez rząd RP rozporządzenia o zamknięciu galerii handlowych w czasie trwania Akcji, Akcja, jak i wydanie nagród oraz ich realizacja zostanie przełożona na pierwszy możliwy termin do ponownego przeprowadzenia, o czym Galeria poinformuje na stronie internetowej www.galeriacorso.pl
    • 3. Konkurs jest organizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego w Galerii Corso ul. Jarosława Dąbrowskiego 5, 72-600 Świnoujście, zwaną dalej „Galeria”.
    • Akcja, nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 kwietnia 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
    • Fundatorem nagród w Akcji, wymienionych w pkt. 4 jest Galeria Corso Sp. z o.o. REGULAMIN AKCJI Pro-sprzedażowej typu buy&getKwiaty za paragony”w dniach 18-19.03.2022r.
   1. Warunki uczestnictwa w Akcji
    • Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. („Uczestnik„).
    • W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz ich współmałżonkowie, grupy spółek powiązanych z Galerią oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji, w tym także pracownicy ochrony, serwisu sprzątającego a także firmy technicznej Galerii. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

    

   1. Zasady przeprowadzenia Akcji
    • W czasie trwania Akcji, w punktach handlowych i usługowych oraz na stoiskach Galerii biorących udział w Akcji, klienci Galerii mogą dokonywać zakupów, które zapewnią im możliwość udziału w Akcji.
    • Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest dokonanie zakupów za kwotę określoną w regulaminie w punkach handlowych lub usługowych znajdujących się w Galerii.
    • Minimalna wartość zakupu dokonanego w Czasie trwania Akcji w punkcie handlowym lub usługowym działającym na terenie Galerii, z wyłączeniem zakupów wymienionych w pkt. 3.5, kwalifikująca do wzięcia udziału w Akcji wynosi 100 zł brutto na maksymalnie jednym dowodzie zakupu.
    • Dowodem zakupu może być paragon lub faktura na osobę prywatną.
    • Z udziału w Akcji wykluczone są zakupy:
     1. zakładów totalizatora sportowego;
     2. leków;
     3. wyrobów tytoniowych;
     4. wymiana pieniędzy w kantorze;
     5. za które zapłata została dokonana bonami zakupowymi;
     6. alkoholi;
     7. dokonane bonami zakupowymi.
    • Aby wziąć udział w Akcji należy:
     1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
     2. Dokonać zakupów za kwotę określoną w punkcie 3.3. w Czasie trwania Akcji, na terenie Galerii oraz zarejestrować dowód zakupu w dniach 18-19.03.2022r. w godzinach 14:00 – 18:00 u hostessy na stoisku Akcji. Przy czym stoisko Akcji będzie czynne w podanym wyżej przedziale czasowym lub do wyczerpania zapasu nagród.
     3. Hostessa opieczętuje dowód zakupu na jego odwrocie. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Nagrody.
     4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, ale może zostać laureatem maksymalnie trzech nagród.

    

   1. Nagrody w Akcji
    • Do wygrania są nagrody – kwiaty doniczkowe z osłonką o wartości 19,90 zł brutto.

    

   1. Odbiór nagrody
    • Nagrody będą wydawane na stoisku na pasażu Galerii w dniach 18-19.03.2022r., w godzinach 14-18.
    • Każdy zwycięzca nagrody zobowiązany jest przed odbiorem nagrody:
     1. podpisać potwierdzenie odbioru nagrody zawierające oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji, w tym że nie jest osobą, o której mowa w pkt 2.2. Regulaminu.
    • Przedstawiciel Organizatora sprawdzi autentyczność i ważność paragonu w punkcie Akcji, po czym go ostempluje. Aby paragon mógł zostać uznany za ważny, data zakupów musi zawierać się w przedziale czasowym określonym w punkcie 1.2., a sklep, w którym dokonane zostały zakupy musi znajdować się na terenie Galerii i być punktem handlowym lub usługowym lub stoiskiem biorącym udział w Akcji z uwzględnieniem punktu 3.5.
    • Za wygrane rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej nagrody w Akcji, w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

    

   1. Komisja
    • Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru, która będzie czuwać nad prawidłowością urządzania Akcji i wyda regulamin jej działania.
    • Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
    • Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

    

   1. Postępowanie reklamacyjne
    • Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Akcji do dnia 4 kwietnia 2022 roku. Reklamacje doręczone do Organizatora po 4 kwietnia 2022 roku nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty lub zdarzenia losowe wskutek, których reklamacja zostanie doręczona do Organizatora po dniu 4 kwietnia 2022 roku.
    • Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zameldowania, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj akcji pro-sprzedażowej oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
    • Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową, na adres Organizatora:

   Star Center Iwona Górna, ul. Stępniaka 11/22, 64-000 Kościan, z dopiskiem Reklamacja Akcji – „Rozkwitnij na wiosnę – Galeria Corso

   • Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg Akcji.
   • Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 18 kwietnia 2022 roku. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

    

   1. Ochrona danych osobowych
    • Uczestnik zgłaszając swój udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w potwierdzeniu odbioru nagrody w celu realizacji Akcji i wydania nagród w niniejszym Akcji. Administratorem danych osobowych jest Star Center Iwona Górna, Tomaszowice 81B, 21-008 Tomaszowice, NIP 922-217-23-44. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz dodatkowo 12 miesięcy, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy Akcji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania. Uczestnik Akcji ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w tym wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
    • Kontakt do Administratora danych oraz Inspektora ochrony danych osobowych: info@starcenter.pl Administrator może udostępniać dane osobowe uczestników Akcji swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, obsłudze kadrowej i księgowej oraz prawnej czy firmom kurierskim. Uczestnik Akcji ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.
   2. Postanowienia końcowe
    • Regulamin niniejszej Akcji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.galeriacorso.pl oraz na stoisku Akcji. Ponadto Regulamin zostanie umieszczony na punkcie Akcji.
    • Wszelkie spory wynikające z Akcji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla Organizatora Akcji.
    • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
    • Udział w Akcji jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu