Pakowanie prezentów 13-23 grudnia

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW W GALERII CORSO”

§ 1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW W GALERII CORSO („Akcja Promocyjna”).

2.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Galeria Corso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, NIP 5252561775, zwany dalej Organizatorem („Organizatorem”).

3.  Wykonawcą Akcji Promocyjnej jest Dozór-De-Design Robert Piwowarski Systemy Alarmowe i CCTV, Dekoracje Weselne, Okolicznościowe z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy ul. Kujawskiej 4/36, NIP 8550018541.

4.   Akcja Promocyjna odbywa się w dniach 13-23 grudnia 2019 r., w godzinach 13:00 – 18:00, na terenie Galerii Corso w Świnoujściu (72-600) przy ul. Dąbrowskiego 5, na poziomie +1 Galerii Corso, naprzeciwko lokalu Reserved. Szczegółowy opis lokalizacji zawarto w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

5.    Z Akcji Promocyjnej skorzystać mogą wyłącznie Klienci Galerii Corso, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

6.    Skorzystanie z Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 2.     ZASADY PROMOCJI PAKOWANIA PREZENTÓW
1.   Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej jest uprawniony do skorzystania z darmowego zapakowania produktu na prezent zakupiony w dowolnym sklepie lub punkcie handlowym w Galerii Corso za kwotę minimum 50 złotych – jeden towar.

2.    Akcja Promocyjna obejmuje produkty zakupione w okresie 13-23 grudnia 2019 r.

3.     W celu skorzystania z promocji Klient jest zobowiązany przedstawić osobie pakującej dokument zakupu (paragon lub faktura) produktu oraz umożliwić jego weryfikację poprzez spisanie miejsca i kwoty zakupu (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu).

4.    Zapakowaniu na prezent podlega wyłącznie produkt, wymieniony w dokumencie zakupu.

5.    Dla każdego Klienta, który spełnia warunki Akcji Promocyjnej w danym dniu mogą być spakowane maksymalnie 3 prezenty.

6.   Pakowanie odbywa się wyłącznie w materiały dostępne na stoisku.

7.   Z Akcji Promocyjnej wyłączone są artykuły alkoholowe i tytoniowe, leki na receptę, kupony loteryjne oraz produkty wielkogabarytowe, które nie mieszczą się na stole do pakowania lub są za ciężkie, aby osoba pakująca mogła je unieść i spakować.

8.    Pracownik stoiska do pakowania prezentów ma możliwość odmówienia zapakowania towaru, jeżeli :

a)       nie spełnione zostały zasady określone niniejszym Regulaminem,

b)      przekazany towar podczas pakowania może ulec uszkodzeniu.

 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator w trakcie trwania Akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane nie później niż w dacie ich wprowadzenia.

2.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze Administracji Galerii Corso oraz na stronie www.galeriacorso.pl, a także w punkcie pakowania prezentów.

3.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

4.   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.  Ewentualne uwagi dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane na adres: marketingcorso@fprop.com.pl

6.  Załączniki do Regulaminu stanowią:

a)  Załącznik nr 1 – Mapka sytuacyjna przedstawiająca lokalizację stoiska do pakowania prezentów, dostępna w biurze Galerii

b)  Załącznik nr 2 – Rejestr spakowanych prezentów w ramach Akcji Promocyjnej, dostępny w biurze Galerii