Walentynki z CORSO

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FOTOLUSTRA
w dniu 14 lutego 2020 r. w Galerii CORSO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów oraz osoby odwiedzające („Użytkownicy”) centrum handlowe Galeria Corso przy ul. J. Dąbrowskiego 5 w Świnoujściu z zautomatyzowanego urządzenia wykonującego zdjęcia („Fotolustro”) będącego własnością The True Colors Fotolustro, ul. Ku Słońcu 35, 71-046 Szczecin.
2. Niniejszy regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.galeriacorso.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z FOTOLUSTRA
1. Każdy Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 13 lat może korzystać z Fotolustra.
2. Warunkiem skorzystania z Fotolustra jest okazanie paragonu na dowolną kwotę z dnia 14.02.2020 r. otrzymanego w każdym z lokali w Galerii Corso.
3. Użytkownik będący dzieckiem poniżej 13 lat, może korzystać z Fotolustra pod opieką i nadzorem jego opiekuna prawnego.
4. Korzystanie z Fotolustra oznacza wykonywanie zdjęć, pozowanie do zdjęć, korzystanie z gadżetów, przebrań udostępnionych przez właściciela Fotolustra.
5. Fotolustro wydrukuje zdjęcia oznaczone logo „Galeria Corso” oraz stroną www właściciela Fotolustra, które otrzyma Użytkownik.
6. Każdy Użytkownik ma prawo do otrzymania wydruku 1 szt. zdjęcia.
7. Fotolustro oraz udostępniane gadżety i akcesoria są obsługiwane przez upoważnioną przez właściciela Fotolustra osobę.
8. Zdjęcia nie będą przechowywane na żadnym nośniku, a wizerunek Użytkownika nie będzie w żaden sposób rozpowszechniany. Pozostawione przez Użytkowników zdjęcia zostaną zniszczone, a wersje elektroniczne zostaną skasowane.
9. Przed skorzystaniem z Fotolustra należy odstawić jedzenie i napoje.
10. Nie należy otwierać, przesuwać, popychać, ani opierać się o Fotolustro. Nie należy również opierać się, siadać, przesuwać, deptać, przesuwać innych elementów należących do stanowiska pracy osoby obsługującej Fotolustro.
11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich ponoszą ich rodzice, opiekunowie.
12. Wykonawca ma prawo odmówienia skorzystania z Fotolustra dzieciom poniżej 13 roku życia pozostającym bez opieki dorosłych oraz wykonania zdjęć osobom nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie, niestosującym się do próśb i poleceń obsługi, niszczącym sprzęt oraz zachowującym się w sposób uniemożliwiający bezpiecznie korzystanie ze sprzętu.
§ 3 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2020.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.