Regulamin akcji Buy&Get „Miody za Paragony”

REGULAMIN AKCJI PRO – SPRZEDAŻOWEJ ,,MIODY ZA PARAGONY”

W GALERII CORSO, W ŚWINOUJŚCIU

w dniu 06.12.2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji pro – sprzedażowej Buy&Get „Miody za Paragony”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Akcją Pro – sprzedażową” jest Barbara Piwowarska reprezentująca firmę Dozór – De – Design Robert Piwowarski Kujawka 4/36 72-600 Świnoujście NIP 855-001-85-41, REGON 810456339 („Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji Pro – sprzedażowej.

3. Uczestnictwo w Akcji Pro – sprzedażowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

II. CZAS TRWANIA AKCJI PRO – SPRZEDAŻOWEJ

1. Akcja Pro – sprzedażowa odbędzie się w dniu 06.12.2022 w godzinach od 14:00 – 18:00 lub do wyczerpania zapasów.

2. Fundatorem Akcji jest Galeria Corso Sp. z o.o.

III. UCZESTNICY AKCJI PRO – SPRZEDAŻOWEJ

1. W Akcji Pro – sprzedażowej może wziąć udział każda osoba pełnoletnia dokonująca zakupów w dniach 01-06.12.2022 roku w Sklepach/Lokalach/Wyspach zlokalizowanych w Galerii Handlowej Corso, w Świnoujściu.

2. Z udziału w Akcji wykluczone są zakupy:

– zakładów totalizatora sportowego;

– leków;

– wyrobów tytoniowych;

– kantoru wymiany walut;

– płatności dokonane bonami zakupowymi;

– bony podarunkowe.

3. Aby wziąć udział W Akcji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. W Akcji Pro – sprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Pro – sprzedażowej, a także najemcy i pracownicy lokali handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

IV. ZASADY I PRZEBIEG AKCJI PRO – SPRZEDAŻOWEJ

1. Aby wziąć udział w Akcji Pro – sprzedażowej należy dokonać zakupów w dniach 01-06.12.2022 r. na terenie Galerii Corso za kwotę minimum 100 zł brutto na jednym dowodzie zakupu.

2. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów lub usług dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Pro – sprzedażowej mogą brać udział tylko paragony dokumentujące zakup dokonany gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank. W Akcji Pro – sprzedażowej nie mogą brać udziału paragony dokumentujące zakup dokonany kartą podarunkową lub bonem podarunkowym.

3. Paragony podlegają zgłoszeniu w wyznaczonym na terenie Galerii Punkcie Wydawania Upominków („Punkt”), który czynny jest w dniu 06.12.2022 r., w godz. 14:00-.18:00. Punkt zlokalizowany jest na poziomie -1 obok Kawiarni Grycan. Przedstawione przez Uczestników paragony zostaną opieczętowane.

4. Akcja Pro – sprzedażowa:

a. 470 osób, które jako pierwsze zgłoszą się do Punktu na poziomie -1 w dniu 06.12.2022r. otrzyma upominek w formie słoiczka miodu.

Podczas trwania Akcji Pro – sprzedażowej zostanie rozdanych 470 słoiczków miodu. Pula upominków zawiera 470 słoiczków miodu.

b. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden słoiczek miodu;

c. Przy odbiorze upominku Uczestnik zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru upominku.

Załącznik nr 1 zawiera wzór protokołu

5. Osoba weryfikująca paragon lub fakturę będzie je oznaczała jako paragon lub fakturę, które brały już udział w Akcji Pro – sprzedażowej. W przypadku braku zgody na dokonanie oznaczenia paragonu Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania upominku.

6. Każdy paragon lub faktura mogą być wykorzystane w Akcji Pro – sprzedażowej tylko jeden raz.

7. Upominki nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

V. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

2. W związku z przeprowadzaniem Akcji Pro – sprzedażowej i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko Uczestnika, miejscowość.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Pro – sprzedażowej oraz odbiór upominku.

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji Pro – sprzedażowej, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji Pro – sprzedażowej jest dostępny w siedzibie Organizatora, Biurze Administracji, w Punkcie Wydawania Upominków oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych Galerii CORSO,
w Świnoujściu.

2. Organizator zastrzega, że informacje o upominkach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej https://www.facebook.com/GaleriaCorso galeriacorso.pl lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Pro – sprzedażowej powinny być zgłaszane w punkcie wydawania prezentów, a Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji.

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Akcji Pro – sprzedażowej będą rozpoznawane przez rzeczowo
i miejscowo właściwy sąd powszechny – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Niniejszy regulamin stanowi własność Galerii Corso w Świnoujściu.