Pakowanie prezentów 16-23 grudnia 2020

Zapraszamy do skorzystania z akcji pakowania prezentów. Każdy upominek zakupiony w naszej Galerii o wartości powyżej 50 zł zapakujemy za darmo.
Warunkiem skorzystania z akcji jest posiadanie dowodu zakupu. Stoisko mieści się na poziomie +1. 

Zapraszamy.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW W GALERII CORSO”

 

§ 1.    

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.             Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „BEZPŁATNE PAKOWANIE PREZENTÓW W GALERII CORSO” („Akcja Promocyjna”).

2.             Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Galeria Corso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy ul. Plac Bankowy 2, NIP 5252561775, zwany dalej Organizatorem („Organizatorem”).

3.             Wykonawcą Akcji Promocyjnej jest Dozór-De-Design Robert Piwowarski Systemy Alarmowe i CCTV, Dekoracje Weselne, Okolicznościowe z siedzibą w Świnoujściu (72-600) przy ul. Kujawskiej 4/36, NIP 8550018541.

4.             Akcja Promocyjna odbywa się w dniach 16-23 grudnia 2020 r., w godzniach 13:00 – 19:00, na terenie Galerii Corso w Świnoujściu (72-600) przy ul. Dąbrowskiego 5, na poziomie +1 Galerii Corso, naprzeciwko lokalu Reserved. Szczegółowy opis lokalizacji zawarto w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

5.             Z Akcji Promocyjnej skorzystać mogą wyłącznie Klienci Galerii Corso, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

6.              Skorzystanie z Akcji Promocyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2.    

ZASADY PROMOCJI PAKOWANIA PREZENTÓW

1.             Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej jest uprawniony do skorzystania z darmowego zapakowania produktu na prezent zakupiony w dowolnym sklepie lub punkcie handlowym w Galerii Corso za kwotę minimum 50 złotych – jeden towar.

2.             Akcja Promocyjna obejmuje produkty zakupione w okresie 01-23 grudnia 2020 r.

3.             W celu skorzystania z promocji Klient jest zobowiązany przedstawić osobie pakującej dokument zakupu (paragon lub faktura) produktu oraz umożliwić jego weryfikację poprzez spisanie miejsca i kwoty zakupu (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu).

4.             Zapakowaniu na prezent podlega wyłącznie produkt, wymieniony w dokumencie zakupu.

5.             Dla każdego Klienta, który spełnia warunki Akcji Promocyjnej w danym dniu mogą być spakowane maksymalnie 3 prezenty.

6.             Pakowanie odbywa się wyłącznie w materiały dostępne na stoisku.

7.             Z Akcji Promocyjnej wyłączone są artykuły alkoholowe i tytoniowe, leki na receptę, kupony loteryjne oraz produkty wielkogabarytowe, które nie mieszczą się na stole do pakowania lub są za ciężkie, aby osoba pakująca mogła je unieść i spakować.

8.             Pracownik stoiska do pakowania prezentów ma możliwość odmówienia zapakowania towaru, jeżeli :

a)       nie spełnione zostały zasady określone niniejszym Regulaminem,

b)      przekazany towar podczas pakowania może ulec uszkodzeniu.

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.             Organizator w trakcie trwania Akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane nie później niż w dacie ich wprowadzenia.

2.             Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze Administracji Galerii Corso oraz na stronie www.galeriacorso.pl, a także w punkcie pakowania prezentów.

3.             Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

4.             W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.             Ewentualne uwagi dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane na adres: marketingcorso@fprop.com.pl