> Polityka prywatności

Galeria Corso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wchodząca w skład grupy kapitałowej First Property Group plc, jest świadoma faktu, jak istotna jest dla Państwa prywatność oraz sposób wykorzystywania i udostępniania w sieci danych osobowych. Szanujemy i cenimy prywatność każdej osoby odwiedzającej stronę internetową http://www.galeriacorso.pl/, https://www.facebook.com/GaleriaCorso/ i www.fprop.com (łącznie „Nasze Strony Internetowe”) oraz gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w sposób opisany poniżej, zgodnie z Naszymi zobowiązaniami i Państwa prawami wynikającymi z przepisów prawa.

Prosimy zapoznać się uważnie z niniejszą Polityką Prywatności. Państwa akceptację Naszej Polityki Prywatności uznaje się za przyjętą w chwili pierwszej wizyty na Naszych Stronach Internetowych. W przypadku niezaakceptowania i braku Państwa zgody na Politykę Prywatności należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Naszych Stronach Internetowych.

 1. Definicje i interpretowanie

W niniejszej Polityce poniższe określenia otrzymują następujące znaczenia:

Plik Cookie”

oznacza niewielki Plik umieszczony na Państwa komputerze lub innym urządzeniu przez Naszą Stronę Internetową w momencie odwiedzenia przez Państwa określonych części Naszych Stron Internetowych i/lub korzystania z określonych elementów Naszych Stron Internetowych. Szczegóły dotyczące Plików Cookie wykorzystywanych na Naszych Stronach Internetowych opisane są w pkt 12 poniżej;

dane osobowe”

oznaczają wszystkie dane związane z określoną osobą, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych danych. W niniejszym przypadku oznaczają dane osobowe dostarczane przez Państwa za pośrednictwem Naszych Stron Internetowych. W stosownych przypadkach określenie to zawiera definicje zawarte w Ogólnym Rozporządzeniem Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych (“RODO”); oraz

My/Nas/Nasz”

oznacza wszystkie spółki First Property Group Plc (w tym między innymi First Property Group plc, First Property Asset Management Limited, First Property Poland Sp. z o. o. i First Property Asset Management Romania SRL oraz ich spółki zależne, współpracowników i fundusze), które gromadzą i wykorzystują Państwa informacje w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności spółkę Galeria Ostrowiec Sp. z o.o.

 1. Co obejmuje niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje tylko w odniesieniu do korzystania przez Państwa z Naszych Stron Internetowych. Nasze Strony Internetowe mogą zawierać linki do innych stron. Prosimy zwrócić uwagę, że nie mamy kontroli nad tym, jak Państwa dane są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez inne strony internetowe i przed dostarczeniem jakichkolwiek danych do nich zalecamy sprawdzenie polityki prywatności tychże stron.

 1. Państwa prawa

   1. Jako podmiotowi danych przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO, na którym opiera się również nasza Polityka i procedura korzystania z z danych osobowych:

     1. Prawo do informowania Państwa o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Nas danych osobowych;

     2. Prawo do udostępnienia Państwa danych osobowych, które przechowujemy (patrz pkt 11);

     3. Prawo do sprostowania w przypadku, gdy jakiekolwiek Państwa dane osobowe przez Nas przechowywane są niedokładne lub niepełne (należy skontaktować się z Nami zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w pkt 13);

     4. Prawo do bycia zapomnianym – tj. prawo do skierowania do Nas prośby o usunięcie jakichkolwiek danych, które przechowujemy (Państwa dane przechowujemy tylko przez określony czas, jak określono w punkcie 5; jednak w przypadku Państwa żądania usunięcia danych w terminie wcześniejszym należy skontaktować się z Nami zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w punkcie 13);

     5. Prawo do ograniczenia (tj. zaprzestania) przetwarzania Państwa danych osobowych;

     6. Prawo do przenoszenia danych (otrzymywania kopii Państwa danych osobowych w celu ponownego wykorzystania przy innej usłudze lub organizacji);

     7. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do określonych celów; oraz

     8. Prawa z tytułu podejmowania automatycznych decyzji oraz zbierania informacji.

   2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek powodu do złożenia skargi dotyczącej Naszego wykorzystania Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Nami zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w punkcie 13, a My dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie udzielić pomocy, mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorującego w Zjednoczonym Królestwie, Biura Komisarza ds. Informacji (ICO).

   3. Więcej informacji dotyczących przysługujących Państwu praw można uzyskać w Biurze Komisarza ds. Informacji lub lokalnym biurze porad obywatelskich.

 1. Jakie dane gromadzimy?

W zależności od sposobu korzystania przez Państwa z Naszych Stron Internetowych możemy gromadzić następujące dane osobowe lub nieosobowe (prosimy również zapoznać się z punktem 12 dotyczącym wykorzystywania Plików Cookie oraz podobnych technologii oraz Naszą Polityką Plików Cookie):

   1. imię i nazwisko;

   2. nazwa spółki;

   3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail;

   4. informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;

   5. informacje finansowe, w przypadku, gdy są Państwo udziałowcami First Property Group plc;

   6. adres IP; oraz

   7. rodzaj i wersja przeglądarki internetowej.

 1. Jak wykorzystujemy Państwa dane?

   1. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane z powodów, dla których zostały zgromadzone. Stale wywiązujemy się z Naszych obowiązków i chronimy Państwa prawa zgodnie z przepisami RODO. Więcej szczegółowych informacji dotyczących ochrony znajduje się w punkcie 6 poniżej.

   2. Wykorzystywanie przez Nas Państwa danych osobowych ma zawsze podstawy prawne, zarówno ze względu na Nasze zobowiązania wobec Państwa wynikające z zawartej umowy i otrzymanie od Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych (np. przez zapisanie się na otrzymywanie e-maili), jak i ze względu na Państwa uzasadniony interes. W szczególności możemy wykorzystywać Państwa dane do następujących celów:

     1. Zapewnienia i obsługi Państwa umowy z Nami;

     2. Zapewniania i obsługi Państwa dostępu do Naszych Stron Internetowych;

     3. Świadczenia Państwu Naszych usług (należy zwrócić uwagę, że wymagamy Państwa danych osobowych w celu skontaktowania się z Państwem);

     4. Personalizowania i dopasowywania do Państwa Naszych usług;

     5. Odpowiadania na e-maile od Państwa;

     6. Wysyłania Państwu wiadomości e-mail, na które się Państwo zapisali (w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji lub wypisać się za pośrednictwem Naszych Stron Internetowych);

     7. Badań rynku; oraz

     8. Analizowania Państwa sposobu korzystania z Naszych Stron Internetowych oraz gromadzenia informacji zwrotnych, co pozwoli Nam stale ulepszać Nasze Strony Internetowe oraz obsługę jej przez Państwa w charakterze użytkowników.

   3. Za Państwa zgodą i/lub jeśli prawo na to zezwala, możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów marketingowych, które mogą obejmować kontakt z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty, mediów społecznościowych, w sprawach dotyczących informacji i wiadomości o Naszych usługach. Nie wysyłamy jednak żadnych niechcianych materiałów marketingowych czy spamu oraz podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki zapewniające pełną ochronę Państwa praw i wywiązywanie się przez Nas z obowiązków wynikających z RODO oraz przepisów dyrektywy Komisji Europejskiej z 2003 roku o prywatności i komunikacji elektronicznej.

   4. Osoby trzecie, których treści pojawiają się na Naszych Stronach Internetowych mogą korzystać z Plików Cookie osób trzecich, o których mowa w punkcie 12 poniżej. Więcej informacji o kontrolowaniu Plików Cookie znajduje się w punkcie 12. Należy zwrócić uwagę, że nie sprawujemy kontroli nad działaniami osób trzecich, jak również nad danymi, jakie gromadzą i wykorzystują oraz zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej z takich osób trzecich.

   5. Uprawnieni są Państwo do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na wykorzystywanie przez Nas Państwa danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.

   6. Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to wymagane z powodów, dla których zostały one zgromadzone, jednak zawsze z uwzględnieniem obowiązków ustawowych czy wykonawczych.

 1. W jaki sposób i gdzie przechowujemy Państwa dane?

   1. Państwa dane osobowe przechowujemy tylko przez okres nie dłuższy niż to konieczne do celów opisanych w punkcie 5 powyżej i/lub tak długo, jak posiadamy Państwa zgodę na przechowywanie.

   1. Państwa dane będą przechowywane tylko w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein).

   1. Bezpieczeństwo danych jest dla Nas rzeczą bardzo ważną, dlatego aby chronić Państwa dane, powzięliśmy odpowiednie środki zabezpieczające i chroniące dane zgromadzone za pośrednictwem Naszych Stron Internetowych.

   2. Podjęte przez Nas kroki zmierzające do zabezpieczenia i ochrony danych to między innymi:

     1. Nasze pliki przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do Naszych systemów jest ograniczony do osób z branży, które podlegają wymogowi dostępu do Państwa informacji dla uzasadnionych celów biznesowych.

     2. Dokumentacja w formie wydruków przechowywana jest w zamkniętych szafkach.

 1. Czy udostępniamy Państwa dane?

   1. Możemy udostępniać Państwa dane innym spółkom w obrębie Naszej Grupy do celów wykonywania umowy z Państwem. Przepis ten obejmuje Nasze filie, współpracowników i fundusze.

   1. Czasami możemy zawrzeć umowę z osobami trzecimi, aby świadczyły Państwu usługi w Naszym imieniu. Może to obejmować działania związane z dokonywaniem płatności, dostarczanie Naszego rocznego sprawozdania, wywiązywania się z obowiązków wykonawczych związanych z Naszymi funduszami, funkcjami wyszukiwarki, reklamą i marketingiem. W niektórych przypadkach osoby trzecie mogą wymagać dostępu do Państwa danych. W przypadku, gdy jakiekolwiek z Państwa danych są wymagane do tego celu, podejmiemy wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia, aby działania z użyciem Państwa danych były podejmowane w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z Państwa prawami, Naszymi obowiązkami i obowiązkami osób trzecich wynikającymi z przepisów prawa.

   2. Możemy sporządzać statystyki dotyczące korzystania przez Państwa z Naszej Strony Internetowej, w tym dane z ruchu, modele korzystania, numery użytkowników i inne informacje. Wszystkie dane tego typu zostaną zanonimizowane i nie będą obejmować żadnych danych osobowych identyfikujących lub danych zanonimizowanych, które można połączyć z innymi danymi i wykorzystać je do Państwa identyfikacji. Możemy udostępniać te dane osobom trzecim, takim jak potencjalni inwestorzy, filie, partnerzy czy reklamodawcy. Dane będą udostępniane i wykorzystywane tylko w granicach przepisów prawa.

   3. W przypadku korzystania przez nas z zewnętrznych usług administratorów danych ze strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) i związanego z tym przekazania danych osobowych poza strefę EOG, podejmiemy wszelkie środki zmierzające do zapewnienia, aby działania z użyciem Państwa danych były podejmowane w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z przepisami obwiązującymi w Zjednoczonym Królestwie oraz z przepisami RODO.

   4. W pewnych przypadkach możemy być prawnie zmuszeni do udostępnienia niektórych posiadanych przez Nas danych osobowych, które mogą obejmować również Państwa dane osobowe, na przykład w przypadku toczącego się postępowania sądowego, w którym to musimy postępować zgodnie z wymogami prawnymi, nakazem sądowym lub wymogami państwowymi.

 1. Postępowanie w przypadku zmiany właściciela Naszej spółki

   1. W przypadku rozszerzenia lub zawężenia działalności Naszej spółki, co może oznaczać sprzedaż i/lub przeniesienie sprawowanej władzy nad całą spółką bądź jej częścią, wszystkie dane osobowe dostarczone przez Państwa zostaną przekazane do odpowiedniej jednostki, a nowy właściciel lub nowa strona sprawująca władzę, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, uzyska pozwolenia na wykorzystanie danych tylko do tych samych celów, dla których pierwotnie były one przez Nas zgromadzone.

   2. W przypadku, gdy jakiekolwiek z Państwa danych mają być przekazane w taki sposób, z wyprzedzeniem skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o zmianach.

 1. W jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę nad swoimi danymi?

   1. Poza prawami wynikającymi z RODO, o których mowa w punkcie 3, udostępniając swoje dane osobowe na Naszych Stronach Internetowych mogą Państwo otrzymać możliwość ograniczenia Naszego wykorzystania Państwa danych. W szczególności Naszym zamiarem jest umożliwienie Państwu nadzoru nad Naszym wykorzystywaniem Państwa danych do celów marketingowych (w tym zapewnienie możliwości rezygnacji z otrzymywania od Nas e-maili, którą można uzyskać wypisując się z korzystania z linków zawartych w Naszych e-mailach oraz w momencie udostępniania Państwa informacji szczegółowych).

   2. Mogą również Państwo zapisać się do wybranych usług świadczonych na terenie Zjednoczonego Królestwa: Telephone Preference Service („TPS”), Corporate Telephone Preference Service („CTPS”) lub Mailing Preference Service („MPS”). Usługi te zapobiegają otrzymywaniu niechcianych materiałów marketingowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że usługi te nie zapobiegną otrzymywaniu komunikatów marketingowych, na otrzymywanie których wyrazili Państwo zgodę.

 1. Państwa prawo do wstrzymania informacji

   1. Mają Państwo prawo do dostępu do niektórych obszarów Naszych Stron Internetowych bez dostarczania jakichkolwiek danych. Jednak aby skorzystać ze wszystkich elementów i funkcji dostępnych na Naszych Stronach Internetowych, mogą Państwo zostać poproszeni o dostarczenie lub zezwolenie na gromadzenie niektórych danych.

   2. Mogą Państw ograniczyć Nasze wykorzystywanie Plików Cookie. Więcej informacji znajduje się w punkcie 12 oraz Naszej Polityce Plików Cookie.

 1. W jaki sposób mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych?

Mają Państwo prawo do prośby o kopię jakichkolwiek danych osobowych przechowywanych przez Nas (o ile dane takie są przechowywane). Zgodnie z przepisami RODO nie pobierane są żadne opłaty z tym związane, a wszelkie informacje udzielone w odpowiedzi na Państwa wniosek dostarczane są bezpłatnie. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy skontaktować się z Nami, korzystając z danych kontaktowych w punkcie 13 poniżej.

 1. Wykorzystywanie Plików Cookie

   1. Nasze Strony Internetowe nie umieszczają na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, ani nie udostępniają własnych Plików Cookie.

   2. Korzystając z Naszych Stron Internetowych, mogą Państwo otrzymywać teraz lub w przyszłości niektóre Pliki Cookie osób trzecich. Pliki Cookie osób trzecich to pliki umieszczane przez strony internetowe, usługi i/lub strony inne niż My. Pliki Cookie osób trzecich używane są lub mogą być używane w przyszłości na Naszych Stronach Internetowych do celów marketingowych i analitycznych. Pliki te nie są lub nie będą niezbędne do funkcjonowania Naszych Stron Internetowych, a Państwa odmowa zgody na nie, nie zaburza korzystania ze strony przez Państwa.

   3. Wszystkie Pliki Cookie używane przez i na Naszych Stronach Internetowych są wykorzystywane zgodnie z obowiązującym Prawem dotyczącym Plików Cookie.

   4. Przed umieszczeniem Plików Cookie na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, ukaże się Państwu okienko z prośbą o zgodę na ustawienie tych Plików Cookie. Wyrażając swoją zgodę na umieszczenie Plików Cookie, umożliwiają Nam Państwo zapewnienie najlepszej jakości świadczonych usług. Na życzenie mogą Państwo odmówić udzielenia zgody na umieszczenie Plików Cookie; jednakże niektóre funkcje Naszych Stron Internetowych mogą nie działać w pełni lub w odpowiedni sposób.

   5. Na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mogą zostać umieszczone następujące Pliki Cookie osób trzecich:

Nazwa Pliku Cookie

Dostawca

Cel

_ga

Google Analytics

Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.

_gat

Google Analytics

Wykorzystywany do ograniczenia liczby żądań. Jeśli Google Analytics umieściło go poprzez Google Tag Manager, Plik taki będzie nazwany _dc_gtm_<property-id>.

_gid

Google Analytics

Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.

   1. Nasze Strony Internetowe korzystają z usług Google Analytics. Analityka strony internetowej odnosi się do zbioru narzędzi wykorzystywanych do gromadzenia i analizowania anonimowych informacji użytkowych, pozwalających Nam lepiej poznać sposoby korzystania z Naszej Strony Internetowej. To z kolei umożliwia Nam ulepszać Nasze Strony Internetowe oraz świadczone usługi. Nie muszą Państwo zezwalać na korzystanie z Plików Cookie, przy czym korzystanie z Plików nie stanowi jakiegokolwiek ryzyka dla Państwa prywatności bądź bezpiecznego korzystania z Naszych Stron Internetowych, pozwala nam jednak stale rozwijać Stronę, tworząc ją dla Państwa lepszą i bardziej użyteczną

   2. Usługa(i) analityczne wykorzystywana/e przez Nasze Strony Internetowe korzysta(ją) z Plików Cookie do gromadzenia wymaganych informacji.

   3. Usługa(i) analityczna(e) wykorzystywana/e przez Nasze Strony Internetowe stosuje(ą) następujące Pliki Cookie:

Nazwa Pliku Cookie

Własny / Osoby trzeciej

Dostawca

Cel

_ga

Osoba trzecia

Google Analytics

Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.

_gat

Osoba trzecia

Google Analytics

Wykorzystywany do ograniczenia liczby żądań. Jeśli Google Analytics umieściło go poprzez Google Tag Manager, Plik taki będzie nazwany _dc_gtm_<property-id>.

_gid

Osoba trzecia

Google Analytics

Wykorzystywany do rozróżnienia użytkowników.

   1. Poza zapewnianą przez Nas kontrolą, mogą Państwo wybrać opcje Plików Cookie aktywnych lub nieaktywnych w Państwa wyszukiwarce internetowej. Większość wyszukiwarek internetowych umożliwia również wybór, czy dezaktywować wszystkie Pliki Cookie czy jedynie Pliki Cookie osób trzecich. Większość wyszukiwarek internetowych domyślnie akceptują Pliki Cookie, jednak opcje tę można zmienić. Więcej szczegółowych informacji należy sprawdzić w menu pomocy Państwa wyszukiwarki internetowej bądź dokumentacji załączonej do urządzenia.

   2. Mogą Państwo w każdej chwili wybrać opcję usunięcia Plików Cookie z komputera lub innego urządzenia, jednak istnieje wówczas ryzyko straty informacji umożliwiających szybszy i sprawniejszy dostęp do Naszych Stron Internetowych, w tym między innymi do ustawień logowania i personalizacji.

   3. Zaleca się uaktualnianie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz konsultacje z pomocą i doradztwem zapewnionymi przez producenta przeglądarki internetowej i producenta komputera lub innego urządzenia, w przypadku, gdy są Państwo niepewni co do dopasowania ustawień prywatności.

 1. Kontakt z Nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Naszych Stron Internetowych lub niniejszej Polityki Prywatności należy skontaktować się drogą elektroniczną: pod adresem biuro@fprop.com.pl lub jill.aubrey@fprop.com, telefonicznie: pod numerem +48 (22) 331–76–76 lub + 44 0207 340 0276, lub za pośrednictwem poczty na adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa lub 32 St James’s Street, London, SW1A 1HD. Prosimy precyzyjnie formułować zapytania, w szczególności w przypadku wniosku o udzielenie informacji o danych będących w Naszym posiadaniu (zgodnie z punktem 11 powyżej).

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom (na przykład w przypadku zmiany przepisów prawa). Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione na Naszych Stronach Internetowych, a Państwa pierwsza wizyta na Naszych Stronach Internetowych po wprowadzeniu zmian oznaczać będzie zaakceptowanie warunków niniejszej Polityki Prywatności. Zaleca się sprawdzanie niniejszej strony internetowej pod kątem ewentualnych zmian w tym zakresie.